Settantasette - Cominoweb

cominoweb.it
cominoweb.it
Vai ai contenuti

Settantasette

La Lingua > Racconti

Settàntasette

A viduorle, ijere n'ubbèll’òmine, camineve ritte, coccia avete, uardave ‘nnènte, gni chij sa  addù da ij.
Li capille bienche taijete curte, la barbe sempre fatte, e certe vistitile accùrdete, che ije dave n’arie da signùre.
Faciuò li ‘mmasciatùolle di case, purtave la machine, abbàdave a li nipute, e paruò ca tiùtte ijav 'bbòne.
Nu ijurne stave a rifà li cunte, nghe la mente, dell’gliùtime timpe, di qùolle cha vuò fatte, e  le cose che s’avuò scùrdate.

Savuòddunate cha la cocce,liutime timpe, ognitt'ante nzà ricurdave tiuttecose.
Ije vùonne 'mmènte ca ‘mmèzze a li cose che n’hà vuò fatte ci stàve pure  la muije.
Ije fùice nù sfrùodde la vite; oh ‘nzi manca aricurdave da quande n’incimintàve chiù la muije.
Madònne di lu carmine disse, e che gnà  ijè pùssibile cha pàssate tiùtte stu tèmpe, oh mi si n’haite  proprie da la cocce.
Ij si cumijà a mùotte nu pinzire, n'enzapuò gnà sa vuode cumpurtà, pinzave: mu li vai a dire  alù mediche?, mu ni parle 'nghe  uòsse ?, e che ije diche?
Mè, pinzà, tante pi tòise chi lu chiove da la cocce, si ni parle  massùire.
La sùire, dope magnià, n'inzapuò gna cia vode muotte mene, cùmià a fà certe discurse ‘ntricciete e la muije,a nu certe punte disse:

ma chi sci fatte massùire, si pù sapuò chitt’accùnte.
Eh disse disse lu marite: s’aspett’attuò, cha fi na mosse. Tante pi dire, cha sesavuò scurdate  la culpe ni ijere sule lu suò.
La muije  capì  qùolle che vuluò dire, e ‘nghe nu surrisuòtte, malizijuse  ij  disse: me, me,  ca cettèmpe chiù tàrde, vuliscifa tiu.
Ehi tiù, che pavure ahì, pinsà, lu marite ammenta suò;  aqquant’appère.
Chisciccise ni la vùosse mà cùmiate chi li discurse, pinsave, emmù? , ci cumià a pinzà 'nghe tiutte la forze di  vuluntà, chiuduò  liucchie, pinzave a li fuomene niude, e ogni tante allungave na mene verse la vracùotte, attintàve, li strignuò, mà  niente, gnè quante parlive ‘nghe nu surde.
Chiù si faciuò  tarde, e chiù lu pinzire aumentave.
Pi cùncintrarse, pinzà ,mu mi vai a mùotte a lu lette, vicine a lu scallalette 'nchè lu vrascire calle, capace ca sa rivuoije, e disse a la muije: mè ij mu m’abbije.
Si mittì a lu lette e 'nghe nu mumente sarividì da giuvinotte, quande ‘ngi vuluò nijente, avastuò nu dinucchie scuperte di na fuomene, nu pare di brachine e si li  ‘ncullàve lu diavele, s’inguastuò i sabbùttàve li nirve, e certe vote pi  farle  accùijatà, la vodafà sfucà.
Poche dopo, arruvè la muije, ije si mitti dilate e senza perde tempe, ij ‘ndruò  mitti na mene supra  la panza e ij disse: ti raccummànne ni parlà, e cùmià  a tizzichià, navote pimmùnte,'tuccave lu pette, na vote pibbàlle,' tuccave la panze, e chiane chiane ij si cumià aribbivè ,paruò  cha vuò cumijate a rizze le ruocchie,  quasi prunte pi fà la 'mmasciate.
Accavallà na cosse, pi mùottese ‘npusiziune, e propie allùre la muije disse:" Sci  cacciate la chiave a la porte?"
Uhè! Chi ci vufà ‘nghe na schiuppettate, si ijettè  pimmòrte, gni quante avùosse sbinite. 'Ngistave chiù nijente da fa.
Avvilite si giriè allàtru late e ‘nghe na vuce 'rassignate disse: te l’hai ditte stàtte zitte.
La muije l’abbraccià e ije disse: strignime, famme na caruozze cha vale chiù dell’etre cose, e chi vu chiù, scifatte settàntasett’ànne.

04/04/2014   /   gm


Torna ai contenuti